lmia logo

سـامانه ملی تحلیل اطـلاعـات بــازار کــار

 • About ILMIA

  دربـاره سـامانه

 • برگ نخست
 • دربـاره سـامانه
 • معرفی امکانات سامانه

معرفی امکانات سامانه

 

در این سامانه امکانات زیر در چهار محور در دسترس ذینفعان قرار می گیرد:

الف- داده های ثبتی بازار کار

 • اطلاع از مهارتهای پرطرفدار
 • اطلاع از آمار دانش آموزان، دانشجویان وفارغ التحصیلان
 • اطلاع از رشته های تحصیلی دانشگاهی پرطرفدار
 • اطلاع از آمار تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش فنی و حرفه ای
 • اطلاع از مشاغل پرطرفدار و مشاغل رو به افول
 • اطلاع از فرصت های خالی شغلی و تعداد بکارگماری جویندگان کار توسط مراکز کاریابی
 • اطلاع از شرکت های با بیشترین استخدام و بیشترین تعدیل نیروی کا
 • اطلاع از فعالیت های اقتصادی با توان بالا در ایجاد اشتغال و فعالیتهای مواجه با کاهش اشتغال
 • اطلاع از مشاغل با دستمزدهای بالا و مشاغل با دستمزدهای پایین
 • اطلاع از فعالیت های اقتصادی با دستمزدهای بالا و فعالیت های با دستمزدهای پایین
 • اطلاع از تجربیات موفق در زمینه اجرای برنامه های اشتغالزایی و بازار کار در استانهای مختلف و یا توسط دستگاه های اجرایی
 • اطلاع از عملکرد برنامه های اشتغال در کشور

ب- شاخص های بازار کار

 • دسترسی به آمارهای به روز و دقیق شاخص های اصلی بازار کار
 • اطلاع از روندهای شاخص های اصلی بازار کار
 • مقایسه تطبیقی شاخص های بازار کار استانها با یکدیگر
 • مقایسه تطبیقی شاخص های بازار کار ایران با کشورهای منتخب یا مناطق مختلف جهان
 • اطلاع از چگونگی تاثیر گذاری عوامل موثر بر شاخص های اصلی بازار کار
 • اطلاع از گزینه های سیاستی برای بهبود وضعیت بازار کار
 • اطلاع از نرخ بیکاری دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی و میزان عدم انطباق بین رشته تحصیلی و تخصص مورد نیاز مشاغل و سطح آموزش مورد نیاز مشاغل

ج- داده های آماری و نمونه گیری

 • دسترسی به داده های آماری خام طرح های آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار
 • دسترسی به لینک های مرتبط با نتایج طرح های آمارگیری مرتبط با بازار کار
 • دسترسی به سایر سامانه های مرتبط با بازار کار

د- مقالات و گزارش ها و سایر

 • اطلاع از آخرین نتای ج طرح های تحقیقاتی،مقالات تخصصی، کتابهای منتشر شده و گزارش های تدوین شده در زمینه بازار کار
 • تحلیل و اطلاع از عملکرد استانهای موفق در زمینه ایجاد اشتغال و برنامه های اشتغال
 • دسترسی به اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار کار
 • خدمات آنلاین (برخط) مانند پرسش و پاسخ

© تمامی حقوق این سامانه متعلق به معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.