lmia logo

سـامانه ملی تحلیل اطـلاعـات بــازار کــار

  • آمار و اطلاعات

  • برگ نخست
  • آمار و اطلاعات
  • شاخص های اصلی بازار کار
  • بیکاری جوانان
  • تحلیل و گزینه های سیاستی

بیکاری جوانان

تحلیل رابطه بیکاری جوانان با رشد میان مدت تولید

معمولاً با افزایش رشد تولید در میان مدت و یا بلندمدت، اشتغال بیشتری در کشور ایجاد می شود و تعداد بیشتری از اشتغال ایجاد شده برای جوانان فراهم خواهد شد و بدنبال آن نرخ بیکاری جوانان کاهش خواهد یافت. مطابق نمودار زیر رابطه معکوس مذکور بین نرخ بیکاری جوانان (15-24سال) و نرخ رشد میان مدت غیرنفتی مورد تایید قرار می گیرد.

نمودار(1): رابطه نرخ بیکاری جوانان (15-24 سال)  و رشد تولید بدون نفت

 

- نقش سن در تغییرات نرخ بیکاری(مرد و زن)

به طور معمول در گروه های سنی پایین تر، نرخ بیکاری بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است زیرا در گروه های سنی پایین نیروی کار از تجربه و مهارت کمتری برخوردار است و افزون بر آن از امکانات کمتری برای دریافت تسهیلات بانکی و تأمین وثیقه های مورد نیاز بانک ها برای راه اندازی کسب و کار برخوردار می باشند. مطابق نمودار زیر، نرخ بیکاری در گروه های سنی پایین، از میانگین نرخ بیکاری کشور بالاتر است و مطلب فوق تأیید می گردد. نکته حائز اهمیت آنکه این رابطه در خصوص زنان با شدت بیشتری مصداق دارد.

نمودار (2): مقایسه نرخ بیکاری زنان، مردان و کل به تفکیک سن - سال 1397

 

 گزینه های سیاستی:

سیاست های لازم برای کاهش نرخ بیکاری جوانان:

الف) فراهم نمودن بسترهای مناسب برای افزایش رشد میان مدت و بلندمدت تولید غیرنفتی در اقتصاد

ب) بازنگری در نوع مهارت های کاربردی جوانان به منظور جذب بیشتر در بازار کار

ج) تقویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای تسهیل در وثایق و ضمانت های جوانان

 

© تمامی حقوق این سامانه متعلق به معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.